Lista aktualności Lista aktualności

Grzyby w Nowogrodzie

Późno w tym roku, ale jednak  i w nowogrodzkich lasach pojawiły się grzyby.
Prawdziwki, podgrzybki i kanie czekają ?

Pamiętajmy jednak, by zbierać grzyby w miejscach udostępnionych do zbierania , nie objętych zakazem wstępu.
 Przyjeżdżając na grzyby samochodem zostawiajmy go w miejscach wyznaczonych do postoju.

Albowiem zgodnie z art. 29.1 Ustawy o lasach ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym
 i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń: Art. 161, kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.