Asset Publisher Asset Publisher

STOP wypalaniu traw. My też chcemy żyć!!!

Błędne założenia mają często tragiczne skutki.

W okresie wiosennym zjawiskiem nagminnie obserwowanym jest wypalanie traw na łąkach, poboczach kolejowych
i innych terenach zielonych.
Duża część społeczeństwa uważa, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, że  jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania.
 
Fakty są jednak inne:
 • Pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej przyspieszenie jej erozji i wyjałowienie.
 • Pozbawiona pokrywy roślinnej gleba jest bezbronna wobec działania czynników atmosferycznych - promieni słonecznych, wiatru, opadów.
 • W  płomieniach giną nie tylko suche trawy, ale cały system korzeniowy, flora oraz bakterie i grzyby, zniszczeniu ulega całe bogactwo przyrody.
 • Wypalanie traw zabija zwierzęta. Śmierć w płomieniach czyha na ptaki, niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w strefie krzewów. Często palą się gniazda już zasiedlone z jajeczkami i pisklętami.
 • Śmierć w płomieniach często ponoszą także zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru. Zadymienie powoduję utratę orientacji, ulegają zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych jak sarna jeleń czy dzik.
 • W ogniu giną pożyteczne zwierzęta kręgowe (płazy-żaby ropuchy jaszczurki znajdujące się pod ochroną prawną ) oraz ssaki –jeże, zające, borsuki, kuny i drobne gryzonie.
 • Podczas pożaru giną bardzo pożyteczne owady: mrówki, biedronki, dżdżownice,
 • Każdego roku w pożarach traw giną ludzie- osoby, które same podjęły się tego niebezpiecznego i zabronionego prawem działania.
 • Pożary traw są największym zagrożeniem dla lasów. 
 • Płonące łąki stanowią zagrożenie dla siedzib ludzkich - domów, budynków gospodarczych.
Sankcje prawne:
 
Art.124 (Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004) Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art.131. Kto …wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe oraz trzcinowiska i szuwary… -podlega każe aresztu lub grzywny.
 
Dopłaty unijne do gruntów rolnych
 
Art.2. ust.1.( Dz.U.z 2004 Nr 6,poz.40) producentowi rolnemu przysługują płatności na będące w jego posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zwane dalej gruntami rolnymi.
 
Na grunty rolne wypalane nie będą przyznawane dopłaty unijne.

Ochrona Lasu

Znajomość procesów zachodzących w przyrodzie oraz kontrola stanu środowiska leśnego, pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących mieć negatywny wpływ na stan lasu. Co roku podejmujemy działania przyczyniające się do zachowania trwałości lasu poprzez wzmacnianie jego naturalnej oporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dla środowiska leśnego dzielimy na abiotyczne, biotyczne, antropogeniczne:

 • Abiotyczne- zjawiska atmosferyczne o  gwałtownym i ekstremalnym charakterze
  (tj. bardzo silne wiatry, intensywne opady śniegu, ulewne deszcze, niskie i wysokie temperatury)
 • Biotyczne- szkodliwe zjawiska powodowane przez organizmy żywe (tj. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne)
 • Antropogeniczne- wywołane przez działalność człowieka (tj. zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu i te najgroźniejsze pożary lasu)

Zagrożenia abiotyczne.

Na szkodliwe zjawiska atmosferyczne człowiek  nie ma mamy wpływu.
Nauczeni doświadczeniami ostatnich lat, tak próbujemy kształtować strukturę  naszych lasów, aby choć częściowo uodpornić je na gwałtowne huraganowe wiatry.
Innym zagrożeniom, nie mogąc im zapobiegać, próbujemy minimalizowania szkodliwe skutki ich działania.

Zagrożenia biotyczne.

Grzyby.

1131 ha tj. ponad 8 proc. powierzchni leśnej Nadleśnictwa Nowogród, stanowią drzewostany na gruntach porolnych, narażone na działanie grzybów patogenicznych takich jak huba korzeniowa oraz opieńka. Aby ograniczyć ich rozprzestrzenianie stosujemy metody biologicznego zabezpieczania pni po ściętych drzewach preparatem PG-IBL.
Opieńka na uprawie

 

 

 

 

 

 

 

Szkodliwe owady.
 W ochronie lasu przed szkodliwymi w warunkach terenowych Nadleśnictwa Nowogród istotne znaczenie ochrona upraw drzew iglastych (sosna) przed ryjkowcami szczególnie przed szeliniakiem sosnowcem. Regularnie w okresie wzmożonego występowania tego szkodnika kontrolujemy jego pojawianie się na pułapkach kontrolnych.Przy licznym występowaniu niszczymy szkodnika chemicznie poprzez oprysk insektycydem.  

Ważnym zagadnieniem jest również ochrona przed szkodnikami pierwotnymi (liściożernymi)sosny takimi jak brudnica mniszka, strzygonia choinówka, poproch cetyniak, boreczniki. W celu prognozowania zagrożenia wykonywane są
w ciągu roku różne prace prognostyczne np. jesienne poszukiwania zimujących szkodników w ściółce leśnej, liczenie samic brudnicy mniszki w trakcie przejścia przez drzewostan, liczenie larw owadów przy ścięciu drzew na płachtę.

Drzewostanom starszym zagrażają szkodniki wtórne (uszkadzające drzewo) tj: cetyńce, korniki, przypłaszczki. Ochrona  przed nimi polega na wyznaczaniu i terminowym  wywozie z lasu  drzew zasiedlonych przez te szkodniki, utylizacji odpadów poeksploatacyjnych, oraz odłowu w pułapki wabiące, gdy drewno pozostaje w lesie.

Nasi sprzymierzeńcy

Bardzo ważnymi partnerami w walce z nadmiernym rozmnożeniem się szkodliwych owadów są ptaki. Nadleśnictwo co roku ponosi znaczne koszty na poprawę warunków ich bytowania. Wywieszamy budki lęgowe, po zakończeniu lęgu czyści stare  budki. Zimą gdy panują trudne warunki dokarmiamy ptaki.

Szkody od zwierzyny

Duże znaczenie w gospodarce leśnej mają  szkody powodowane przez zwierzynę (łoś, jeleń, sarna, dzik). W celu ograniczenia ich występowania, nadleśnictwo  grodzi uprawy leśne, zabezpiecza drzewka substancjami odstraszającymi repelentami. W zimie gdy wykonywane są zabiegi wykładane są na śnieg drzewa zgryzowe i pozostawiane ścięte gałązki na 2-3 tygodnie. Podejmowane działania mają na celu ograniczenie szkód w uprawach i młodnikach.

Fot. Bernard Kłak

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia antropogeniczne

Lasy Nadleśnictwa Nowogród zaliczone są do najwyższej, I kategorii zagrożenia pożarowego. Największe natężenie pożarów obserwowane jest wczesną wiosną , związane z wypalaniem traw, oraz latem z uwagi na występowanie wysokich temperatur, niską wilgotność ściółki oraz brak opadów atmosferycznych. Jesienią zagrożenie pożarowe zmniejsza się. Pożary powodują straty. W płomieniach giną pożyteczne owady i zwierzęta. Całkowitemu zniszczeniu ulega pożyteczna fauna glebowa oraz rośliny. Rany zadane środowisku w wyniku pożaru przyroda długo zabliźnia.

Czynnikami kształtującymi zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku  są warunki meteorologiczne takie jak: temperatura powietrza (zwłaszcza na wysokości 0,5m), wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność ściółki leśnej.
W sezonie palności, który w warunkach nadleśnictwa (okres zmienny zależny od warunków pogodowych) trwa od marca do października, codziennie określany jest  na godz. 9:00 i 13:00 stopień zagrożenia pożarowego. W zależności od stopnia Nadleśnictwo podejmuje odpowiednie działania monitorujące stan lasów.
Przy III stopniu zagrożenia pożarowego(najwyższym), gdy wilgotność ściółki leśnej mierzonej o godz. 9:00 spadnie poniżej 10% i będzie się tak niska wartość utrzymywać przez kolejne 5 dni nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Przez teren nadleśnictwa przebiegają ważne  szlaki komunikacyjne-drogi wojewódzkie  o średnim natężeniu ruchu. Problemem jest bliskie sąsiedztwo  wsi oraz łąk i pastwisk pól uprawnych, z których część jest wiosną wypalana przez miejscową ludność.

Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających w lesie.

Nadleśnictwo Nowogród posiada system ochrony przeciwpożarowej złożony z punktu alarmowo-dyspozycyjnego
w biurze nadleśnictwa oraz systemu telewizji przemysłowej.


W okresie wysokiego zagrożenia pożarowego organizowane są  patrole  samochodowe. Do dyspozycji nadleśnictwa za pośrednictwem kierownictwa Lasów Państwowych  jest samolot patrolowo-gaśniczy stacjonujący w Leśnej Bazie Lotniczej w miejscowości Rostki.

Nadleśnictwo wyposażone jest w sprzęt do gaszenia pożarów, sieć punktów czerpania wody oraz dojazdów pożarowych. Posiada również dobrze zorganizowaną łączność bezprzewodową w celu szybkiego reagowania
w przypadku wystąpienia pożaru.

Śmieci w lesie

Drugim groźnym zjawiskiem powodowanym przez człowieka jest zaśmiecanie środowiska naturalnego. Pomimo obowiązującej od lipca 2011 roku Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w lasach nadal walczymy
z zaśmiecaniem. Co roku nadleśnictwo na sprzątanie lasu, przeznacza znaczne środki finansowe.