Asset Publisher Asset Publisher

Sasanka w Kolimagach

NATURA 2000 - PLH200025 Jest to w chwili obecnej najobfitsze udokumentowane stanowisko sasanki otwartej Pulsatilla patens w Polsce. Do zobaczenia tylko na terenie Nadleśnictwa Nowogród.

Sasanka w Kolimagach (NATURA 2000 PLH200025 )- właśnie zaczęła okres kwitnienia, zapraszamy w nasze strony przyroda potrafi zaskoczyć każdego.

Jest to w chwili obecnej najobfitsze udokumentowane stanowisko sasanki otwartej Pulsatilla patens w Polsce. Gatunek ten został tu stwierdzony po raz pierwszy 3 maja 1994 r. podczas badań ornitologicznych (A. Dmoch). W 2006 r. populacja sasanki otwartej liczona była na ok. 3000 sztuk (A. Dmoch, W. Błędowski). Przeprowadzona inwentaryzacja 1.05.2009 (M. Falkowski, J. Krechowski) wykazała obecność 2853 owocujących i kwitnących osobników. Wyjątkowość tego Obszaru oprócz bardzo dużej liczebności sasanki otwartej podkreśla jej bardzo duże zagęszczenie, które wynosi 1188,75 osobników/ha oraz obecność sasanki łąkowej Pulsatilla pratensis.
Obszar obejmuje dwa niewielkie (odpowiednio: 0,98 ha i 1,42 ha) piaszczyste pagórki położone w rozległej, zatorfionej dolinie Skrody (lewy dopływ Pisy) w odległości ok. 1 km na SE od wsi Kolimagi. Pagórki porasta niska roślinność murawowa. Jedynie u ich podstawy, występuje wąski pas luźnych, osikowo-brzozowych zadrzewień.
Pod względem geograficznym teren ten należy do Wysoczyzny Kolneńskiej będącej częścią Niziny
Północnopodlaskiej. Administracyjnie Obszar położony jest w gminie Kolno, w powiecie kolneńskim.

Zapraszamy wszystkich na Kurpie Zielone, przy sasankach można zobaczyć i usłyszeć Żurawie

Zdjęcia kwitnących połaci sasanek będziemy umieszczać sukcesywnie - zapraszamy wkrótce


Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG (tzw. „Dyrektywy Ptasiej")
  • Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt  wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG (tzw. „Dyrektywy Siedliskowej")

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych  powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP,
zajmują ponad 2,8 mln ha.
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nowogród wyznaczono następujące obszary chronione w ramach sieci Natura 2000:

Lp.

Nazwa obszaru
chronionego

Numer obszaru
chronionego

Powierzchnia obszaru chronionego
 na gruntach Nadleśnictwa [ha]

1

OSO Dolina Dolnej Narwi

PLB 140014

116,97

2

OSO Puszcza Piska

PLB 280008

1845,99

3

SOO Mokradła Kolneńskie
i Kurpiowskie

PLH 200020

979,79

4

SOO Dolina Pisy

PLH 200023

90,21

5

SOO Ostoja Narwiańska

PLH 200024

250,70

Łączna powierzchnia  obszarów Natura 2000 na gruntach Nadleśnictwa wynosi 3283,66 ha.