Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lat, a przeciętna zasobność przekracza 224 m sześć./ha.

Hodowla lasu

Wiosna to bardzo intensywny okres w pracach leśnych

Ochrona lasu

Błędne założenia mają często tragiczne skutki.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, uzgodnieniach z jednostki wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Nowe obszary objęte ograniczeniami na terenie Polski

Ochrona przyrody

Najcenniejsze siedliska przyrodnicze na terenie nadleśnictwa objęte są ochroną rezerwatową.

Certyfikaty

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikaty FSC i PEFC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Starostwa Powiatowe mogą powierzać nadleśnictwom sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.