Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce, znana również w wielu państwach świata.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

NATURA 2000 - PLH200025 Jest to w chwili obecnej najobfitsze udokumentowane stanowisko sasanki otwartej Pulsatilla patens w Polsce. Do zobaczenia tylko na terenie Nadleśnictwa Nowogród.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni - małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy.