Asset Publisher Asset Publisher

Zwierz w Puszczy już policzony

27 lutego zakończono liczenie zwierzyny na terenie nadleśnictwa Nowogród

W dniu 27 lutego zakończyło się liczenie zwierzyny na terenie leśnych obwodów łowieckich.
 W trakcie dwudniowego liczenia zwierzyny leśnicy wraz z myśliwymi i przedstawicielami gminy inwentaryzowali zwierzynę na powierzchni  prawie 1000 ha. W trakcie liczenia zaobserwowano 5 łosi, 29 jeleni, 41 saren, 20 lisów oraz inne zwierzęta.
Niepokojący jest fakt spotykania psów biegających bezpańsko po lesie.W trakcie liczenia zwierzyny zaobserwowano 14 osobników w środku kompleksów leśnych.
 
 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Nowe obszary objęte ograniczeniami na terenie Polski

Wojewoda Podlaski wydał Rozporządzenie nr 1/2014  z dnia 07 lutego 2014 r w sprawie zarządzenia środków
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi
i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Traci moc poprzednie rozporządzenie z dn. 05 listopada 2013 r.


Gospodarka łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.
Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa.
Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Nowogród jest bardzo bogata i różnorodna.
Zwierzyny gruba reprezentowana jest przez  łosie, jelenie, sarny i dziki.
Szacuje się, że łoś występuje w ilości 49 osobników, jeleń-  329, sarna 932, dzik  291.
W północnej, części nadleśnictwa regularnie odnotowywana jest obecność wilka.
 
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to: lisy, zające, kuropatwy
i bażanty.
Spotyka się również wydrę, jenota i norkę.
Licznie występuje objęty ochroną gatunkową bóbr europejski. Populację szacuje się
na około 520 osobników.
 
Dla zaplanowania  właściwych zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie oraz na potrzeby  rocznych planów pozyskania zwierzyny, niezbędne jest  jej właściwe oszacowanie  liczebności.
Z ostatnich lat wynika, że populacja zwierzyny grubej-jeleniowatych systematycznie wzrasta.
 
Cała gospodarka  łowiecka  na terenie Nadleśnictwa prowadzona jest przez koła łowieckie w obwodach wydzierżawionych.