Asset Publisher Asset Publisher

Wiosna w pełni

Wiosna to bardzo intensywny okres w pracach leśnych

Wszystkie czynności w tym okresie podporządkowane są uzyskiwaniu nowego pokolenia lasu - "odnowienie lasu". Odnowienie lasu to zespół różnych czynności, finalnie prowadzących do ponownego wprowadzenia roślinności drzewiastej na gruntach leśnych. 

Sadzonki produkowane są na szkółkach leśnych. Młode drzewka podczas spoczynku wegetacyjnego (w naszych warunkach klimatycznych to przeważnie okres od października do marca)  są wyjmowane z ziemi i przenoszone na powierzchnie gdzie będą rosły przez następne 80-140 lat (olsza, brzoza – 80, sosna 100-110, dąb 140 lat).

W Nadleśnictwie Nowogród posadzimy w 2017 roku około 300 000,00 szt młodych drzewek oraz posiejemy sosnę na powierzchni 25 ha.


Close to nature silviculture 2015

Anglojęzyczne ćwiczenia specjalizacyjne "Close to nature silviculture" dla grupy 15 studentów m.in. z Nepalu, Nigerii, Niemiec

Jak co roku Nadleśnictwo Nowogród zorganizowało 7 maja ćwiczenia terenowe dla grupy 15 studentów m.in. z Nepalu, Nigerii, Niemiec. Ćwiczenia odbyły się w ramach anglojęzycznych studiów międzywydziałowych, organizowanych przez Wydział Leśny SGGW w Warszawie.

Opiekunem studentów był dr inż. Kamil Bielak.  

Ćwiczenia zostały zorganizowane w lasach Nadleśnictwa Nowogród. Młodzi adepci leśnictwa zostali zapoznani z półnaturalnym modelem hodowli lasu promowanym w warunkach Puszczy Kurpiowskiej oraz z rębnią zupełną nowej generacji. Półnaturalny model hodowli lasu promowany jest od odnowień naturalnych poprzez pielęgnację upraw i młodników a na cięciach odnowieniowych skończywszy. Rębnia zupełna nowej generacji jest to sposób odnawiania lasu ściśle powiązany z istniejącym drzewostanem gdzie stosowane są różne metody na uzyskanie wartościowego odnowienia a w przyszłości uzyskanie stabilnego drzewostanu. Uczestnicy ćwiczeń zapoznani zostali z  technologią pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi w zabiegach trzebieżowych.

Studenci wyjechali z przekonaniem, że dobrą gospodarkę leśną można pogodzić z ochroną przyrody bez uszczerbku dla Polskich Lasów.

Tekst i zdjęcia Bernard Kłak


Hodowla lasu w Puszczy Kurpiowskiej

Dbamy o przyszłość lasów na terenie Zielonej Puszczy Kurpiowskiej

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Nasze nadleśnictwo bierze udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych – z każdym rokiem zalesiają oni coraz większe tereny

W Nadleśnictwie Nowogród odnowienia obejmują rocznie ok. 140 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych – z każdym rokiem zalesiają oni coraz większe tereny.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby w miejscu inicjowanego odnowienia w roku, w którym spodziewany jest urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła. W warunkach naszego nadleśnictwa, naturalnie bardzo dobrze odnawia się sosna. Średnioroczne uznajemy 40 ha powierzchni otwartych za odnowione sosną w sposób naturalny

Corocznie Nadleśnictwo Nowogród pielęgnuje ok. 300 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 60 ha, czyszczenia późne – na 180 ha, trzebieże wczesne – na 250 ha, a trzebieże późne – na ok. 1000 ha.